Η E.E υιοθετεί στρατηγική για μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
line
#fightagainstchildsexualabuse

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι μια αυξανόμενη απειλή, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και στην πραγματική ζωή. Για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) υιοθέτησε και ανακοίνωσε μια στρατηγική για έναν πιο αποτελεσματικό αγώνα.

Μέσω της στρατηγικής που ανακοινώθηκε καθιερώνεται ένα πλαίσιο δράσης της ΕΕ για την περίοδο 2020-2025, όπου θα παρέχεται μια ολοκληρωμένη απάντηση στο ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο παρουσιάζει οκτώ πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ, για την εφαρμογή και την ανάπτυξη του σωστού νομικού πλαισίου για την προστασία των παιδιών, την ενίσχυση της απόκρισης στην επιβολή του νόμου και τη διευκόλυνση μιας συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των πολλών παραγόντων που εμπλέκονται στην προστασία και υποστήριξη των παιδιών.

Αναλυτικά:

  • Διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως της Οδηγίας 2011/93 / ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, φαινόμενα για τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους τομείς της πρόληψης, του ποινικού δικαίου και της υποστήριξης και προστασίας.
  • Διασφάλιση ότι η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει αποτελεσματική απάντηση. Συγκεκριμένα, θα αξιολογηθεί εάν πρέπει να επικαιροποιηθεί η προαναφερθείσα οδηγία. Η καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών θα συνεχιστεί επίσης μέσω άλλων νομικών οδών – όπως η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οδηγία για το ηλεκτρονικό απόρρητο (θα αντικατασταθεί από τον προτεινόμενο κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), καθώς και μέσω του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
  • Προσδιορισμός νομοθετικών κενών, βέλτιστων πρακτικών και δράσεων προτεραιότητας. Θα ξεκινήσει μια αξιολόγηση του κατά πόσο η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ επιλύει επαρκώς τα ζητήματα που επιδιώκει να αντιμετωπίσει και εάν υπάρχουν νέα ζητήματα σε σχέση με αυτά τα εγκλήματα που δεν λαμβάνονται υπόψη στην ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, οι προκλήσεις που θέτουν η κρυπτογράφηση και η ανωνυμία.
  • Ενίσχυση των προσπαθειών επιβολής του νόμου σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, η ΕΚ συνιστά στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εξειδικευμένες μονάδες που είναι κατάλληλα εξοπλισμένες και στελεχωμένες με καλά εκπαιδευμένους αξιωματικούς, καθώς και ομάδες ταυτοποίησης θυμάτων, ως μέρος των εθνικών αστυνομικών δομών τους. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των κρατών μελών σε τεχνικά εργαλεία και γνώσεις που αναπτύσσονται σε επίπεδο ΕΕ, η Europol θα δημιουργήσει ένα Κέντρο Καινοτομίας και Εργαστήριο.
  • Δυνατότητα στα κράτη μέλη να προστατεύουν καλύτερα τα παιδιά μέσω της πρόληψης, την οποία θα διευκολύνει η ΕΚ δημιουργώντας ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ερευνητών και επαγγελματιών. Αυτό το δίκτυο θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για πρόληψη έναντι των παραβατών, υποστήριξη των γονέων και των φροντιστών, των σχολείων και των ίδιων των παιδιών.
  • Ίδρυση ενός ευρωπαϊκού κέντρου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο θα παρέχει ολιστική υποστήριξη στα κράτη μέλη και θα διασφαλίζει το συντονισμό τους στην προσπάθεια καταπολέμησης του φαινομένου. Οι λειτουργίες του κέντρου θα καλύπτουν την επιβολή του νόμου, την πρόληψη και την υποστήριξη στα θύματα.
  • Ενθάρρυνση των προσπαθειών της βιομηχανίας για διασφάλιση της προστασίας των παιδιών στα προϊόντα που παρέχει. Ειδικότερα, η ΕΚ, μέσω του EU Internet Forum, ξεκίνησε μια αξιολόγηση πιθανών τεχνικών λύσεων για τον εντοπισμό και την αναφορά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε κρυπτογραφημένες ηλεκτρονικές επικοινωνίες από άκρο σε άκρο.
  • Βελτίωση της προστασίας των παιδιών παγκοσμίως μέσω της συνεργασίας πολλών ενδιαφερομένων, ιδίως μέσω της Παγκόσμιας Συμμαχίας WePROTECT για τον τερματισμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Επιτροπής και διαβάστε την ανακοίνωση για μια στρατηγική για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Πηγή: Better Internet for kids