Νέες δράσεις για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες δράσεις για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
line

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 5 Φεβρουαρίου 2019, την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, τη δημιουργία μιας νέας ομάδας εμπειρογνωμόνων η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και θα προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία  των παιδιών κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Η ομάδα, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, θα επικεντρωθεί σε μια σειρά θεμάτων όπως την αποτροπή πρόσβασης των παιδιών σε επιβλαβές περιεχόμενο και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ηλεκτρονικής διαφήμισης.

Κυρίαρχος στόχος της ομάδας είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι  ειδικές διατάξεις νόμων που έχουν ψηφιστεί για την προστασία των παιδιών όπως είναι ο γενικός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Ειδικότερα, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων:

Θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την γενική και όχι κατακερματισμένη εφαρμογή των κανονισμών και των νόμων που ήδη υπάρχουν και αφορούν στην προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Θα ενημερώνει την επιτροπή για τα αναδυόμενα ζητήματα καθώς η τεχνολογία με την ταχύτητα που εξελίσσεται σε πολλές περιπτώσεις απειλεί να υπερβεί τη νομοθεσία.

Θα παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής που υιοθετείται σε εθνικό επίπεδο στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης  και θα ενημερώνει την επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά.

Θα πρωτοστατεί στην ανταλλαγή  ορθών πρακτικών και προώθησης του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ασφάλεια του παιδιού και θα ενθαρρύνει τις συνέργειες μεταξύ των χωρών-μελών.  

Font Resize