IGF 2022: Συνδέοντας όλους τους ανθρώπους – προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα
line

Ξεκινάει σήμερα το 17ο Internet Governance Forum με τη συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ. Συγκεκριμένα, τo SaferInternet4Kids συμμετέχει ως διοργανωτής στα:

 

Το Φόρουμ Διακυβέρνησης του Διαδικτύου (IGF) χρησιμεύει για να φέρει κοντά ανθρώπους από διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων σε συζητήσεις για θέματα δημόσιας πολιτικής που σχετίζονται με το Διαδίκτυο. Το IGF ενημερώνει και εμπνέει όσους έχουν εξουσία χάραξης πολιτικής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στην αρχή κάθε κύκλου IGF, μέσω ανοικτών διαδικτυακών διαβουλεύσεων, ζητείται από άτομα από όλα τα μέρη του κόσμου να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με θέματα διακυβέρνησης του Διαδικτύου που είναι πιο σημαντικά για αυτούς. Με βάση την ανάλυση των εισροών που λαμβάνονται, το IGF καθορίζει κάθε χρόνο τις θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος. Οι διασυνεδριακές δραστηριότητες με γνώμονα την κοινότητα, όπως τα Δίκτυα Πολιτικών και τα Φόρουμ Βέλτιστων Πρακτικών, έχουν προσφέρει πρόσθετες συμπληρωματικές πλατφόρμες για διάλογο πολλών ενδιαφερομένων σχετικά με επίκαιρα ζητήματα πολιτικής του Διαδικτύου, όπως η κυβερνοασφάλεια, το φύλο και η πρόσβαση και ο κατακερματισμός του Διαδικτύου.

Γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία το φετινό IGF;

Το θέμα του 17ου Φόρουμ Διακυβέρνησης του Διαδικτύου είναι το Ανθεκτικό Διαδίκτυο για ένα βιώσιμο κοινό μέλλον. Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις, οι ψηφιακές τεχνολογίες γίνονται όλο και πιο κρίσιμες για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η κακή χρήση του Διαδικτύου έχει προκαλέσει εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, απάτες, παραπληροφόρηση και εντείνει τις ανισότητες. Το φετινό φόρουμ θα καθορίσει τα βήματα για την επίτευξη καθολικής και ουσιαστικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Στην κοινή ατζέντα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητά ένα νέο Παγκόσμιο Ψηφιακό Σύμφωνο που θα παρουσιάζει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για ένα ανοιχτό, ασφαλές και ανθεκτικό Διαδίκτυο και θα συμφωνηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Μέλλοντος το 2024.

Ποια θέματα θα καλύψει το 17ο IGF;

Οι συζητήσεις του Φόρουμ καθοδηγούνται από πέντε θέματα που προέρχονται από το Παγκόσμιο Ψηφιακό Σύμφωνο:

 • Σύνδεση όλων των ανθρώπων και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Αποφυγή κατακερματισμού του Διαδικτύου
 • Διακυβέρνηση δεδομένων και προστασία της ιδιωτικής ζωής
 • Ενεργοποίηση ασφάλειας, ασφάλειας και λογοδοσίας
 • Αντιμετώπιση προηγμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης

 

Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα του IGF;

Ορισμένες σημαντικές επιπτώσεις είναι:

 • Ενισχυμένη συνεργασία και συνεργασία μεταξύ βασικών οργανισμών και ενδιαφερομένων που ασχολούνται με διαφορετικά ζητήματα διακυβέρνησης και τεχνολογίας του Διαδικτύου Αυξημένες ευκαιρίες για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της ευρωστίας, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης του Διαδικτύου
 • Ενισχυμένες ικανότητες όλων των χωρών, ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων χωρών και των ενδιαφερομένων τους, να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του Διαδικτύου
 • Αυξημένη πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικότητα στο Διαδίκτυο
 • Χαρτογραφημένες πολυμερείς και πολυμερείς προσπάθειες σε θέματα δημόσιας πολιτικής που σχετίζονται με το Διαδίκτυο

 

Συνδέοντας όλους τους ανθρώπους και προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα

Τι σημαίνει;

Η ουσιαστική συνδεσιμότητα σημαίνει μια προσέγγιση με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδυάζει την πρόσβαση (προσιτή συνδεσιμότητα και συσκευές), την ικανότητα (ψηφιακές δεξιότητες και εγγραμματισμό), την εφαρμογή (π.χ. εκπαίδευση, οικονομική ανάπτυξη, υγεία, γεωργία) και ισότητα (π.χ. φύλο, φυλή , σεξουαλικότητα, γλώσσα, αναπηρία, γεωγραφική θέση, ιδιοκτησία και έλεγχος). Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι το Διαδίκτυο θα είναι ταυτόχρονα προσβάσιμος και ασφαλής χώρος για όλους στον κόσμο.

Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή;

 • 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι – περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός – εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι από το «παγκόσμιο χωριό», καθώς δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
 • Το ψηφιακό χάσμα εκτείνεται σε βάθος σε οικονομικές γραμμές – μόνο το 21% των ανθρώπων στις Λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) απολαμβάνει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε σύγκριση με το 87% στις ανεπτυγμένες χώρες. Ο στόχος του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης στις ΛΑΧ έως το 2020 δεν έχει τεθεί.

 

Γιατί έχει σημασία;

 Η πανδημία COVID-19 έχει δείξει ξεκάθαρα ότι η εξασφάλιση ουσιαστικής και βιώσιμης πρόσβασης στο Διαδίκτυο για όλους αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα.

Το ψηφιακό χάσμα στερεί από δισεκατομμύρια ανθρώπους τη μετασχηματιστική δύναμη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη. · Τα στοιχεία δείχνουν όλο και περισσότερο ότι η συνδεσιμότητα δεν είναι επαρκής, εκτός εάν οι άνθρωποι έχουν τις δεξιότητες, τα μέσα και τα εργαλεία για να κάνουν ουσιαστική την εμπειρία τους στο Διαδίκτυο. Αυτό απαιτεί την εξέταση των δεσμών μεταξύ της ψηφιακής ισότητας και των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Τί μπορεί να γίνει? · Ανάπτυξη έργων, πιλοτικών προγραμμάτων και μηχανισμών χρηματοδότησης για να καταστήσουν τα smartphone και άλλες συσκευές πιο προσιτές σε περισσότερους πληθυσμούς. · Προώθηση του ανταγωνισμού για μικρούς και μεσαίους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου, διασφαλίζοντας ότι ένας ή λίγοι πάροχοι δεν μονοπωλούν την αγορά τεχνολογίας. · Ενσωματώστε τον ψηφιακό γραμματισμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση όλων των μαθητών και την ενίσχυση της διεθνούς κοινότητας ψηφιακής μάθησης.